جمعيت 98
 
اطلاعات جمعيت  شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - 1398 
 
  شهري روستايي جمع
مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع
بيرجند 112,920 112,999 225,919 29,861 30,041 59,902 142,781 143,040 285,821
درميان 8,803 8,828 17,631 18,690 18,267 36,957 27,493 27,095 54,588
سربيشه 7,774 7,664 15,438 11,778 12,265 24,043 19,552 19,929 39,481
سرايان 12,512 12,285 24,797 5,019 5,089 10,108 17,531 17,374 34,905
فردوس 19,591 19,607 39,198 4,787 4,899 9,686 24,378 24,506 48,884
قاينات 34,133 33,659 67,792 26,850 26,767 53,617 60,983 60,426 121,409
نهبندان 13,529 12,968 26,497 14,416 14,524 28,940 27,945 27,492 55,437
بشرويه 11,123 10,770 21,893 3,075 3,011 6,086 14,198 13,781 27,979
خوسف 3,175 3,225 6,400 8,211 8,329 16,540 11,386 11,554 22,940
زيركوه 5,626 5,578 11,204 15,493 15,242 30,735 21,119 20,820 41,939
طبس 27,291 26,788 54,079 12,703 12,469 25,172 39,994 39,257 79,251
جمع 256,477 254,371 510,848 150,883 150,903 301,786 407,360 405,274 812,634
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/07
تعداد بازدید:
2433
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal