مراكز بهداشتي 90
 
 
 
 اطلاعات واحـدهاي بهداشتـي درماني دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  شهريور ماه سـال 1390

رديف

واحدهاي بهداشتي 

تعـــــــداد 

بشرويه

بيرجند

درميان

سربيشه

سرايان

فردوس

قاين

نهبندان

كـل استـان

1

 مراكز  بهداشتي درماني شهري  

2

5

4

2

3

3

8

2

29

2

 مراكز  بهداشتي درماني روستايي 

1

11

5

3

1

2

13

6

42

3

 مراكز  شبانه روزي* 

1

-

2

2

1

-

3

1

10

4

خانه هاي بهداشت 

9

63

32

29

12

17

83

35

280

5

 پايـگاه بهداشت شهري ضميمه 

2

5

4

2

3

3

8

2

29

6

 پايـگاه بهداشت شهري غير ضميمه 

1

6

-

-

-

1

1

-

9

7

 پايـگاه بهداشت روستايي ضميمه 

-

1

-

-

-

-

-

-

1

8

 پايـگاه بهداشت روستايي غير ضميمه 

-

-

-

-

-

-

-

-

0

9

مركز مشاوره بيماريها ي رفتاري

-

1

-

-

-

-

-

-

1

10

پايگاه قرنطينه مرزي 

-

-

-

-

-

-

-

-

0

11

تسهيلات زايماني

1

-

2

1

1

-

1

1

7

*تعداد مراكز شبانه روزي طبق طرح گسترش بوده اما با توجه به كمبود پزشك اين تعداد در بازه هاي زماني مختلف متغير مي باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1392/02/17
تعداد بازدید:
2692
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal