تابستان

 

 تقويم تابستان

 شهريور

 مرداد

تير

نامحوزه

روز

ايام هفته

نامحوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

 بيمارستان وليعصر

1

يكشنبه

 

1

پنجشنبه

 

1

دوشنبه

 

2

دوشنبه

 

2

جمعه

 

2

سه شنبه

 

3

سه شنبه

 

3

شنبه

 

3

چهارشنبه

 

4

چهارشنبه

بيمارستان قاين(مديربيمارستان)
برگزارشد

4

يكشنبه

 

4

پنجشنبه

 

5

پنجشنبه

 

5

دوشنبه

 

5

جمعه

 

6

جمعه

 

6

سه شنبه

 

6

شنبه

 

7

شنبه

 

7

چهارشنبه

 

7

يكشنبه

 بيمارستان قاين

8

يكشنبه

 

8

پنجشنبه

 

8

دوشنبه

 

9

دوشنبه

 

9

جمعه

 

9

سه شنبه

 

10

سه شنبه

 

10

شنبه

 

10

چهارشنبه

 

11

چهارشنبه

 بيمارستان قاين

11

يكشنبه

 

11

پنجشنبه

 

12

پنجشنبه

 

12

دوشنبه

 

12

جمعه

 

13

جمعه

بيمارستان وليعصر(عج)(مديربيمارستان)برگزارشد

13

سه شنبه

 

13

شنبه

 

14

شنبه

 

14

چهارشنبه

 بيمارستان وليعصر

14

يكشنبه

 

15

يكشنبه

 

15

پنجشنبه

 

15

دوشنبه

 

16

دوشنبه

 

16

جمعه

 

16

سه شنبه

 

17

سه شنبه

 

17

شنبه

 

17

چهارشنبه

 

18

چهارشنبه

 بيمارستان وليعصر

18

يكشنبه

 

18

پنجشنبه

 

19

پنجشنبه

 

19

دوشنبه

 

19

جمعه

 

20

جمعه

 

20

سه شنبه

 

20

شنبه

 

21

شنبه

 

21

چهارشنبه

 

21

يكشنبه

 

22

يكشنبه

 

22

پنجشنبه

 

22

دوشنبه

 

23

دوشنبه

 

23

جمعه

 

23

سه شنبه

 

24

سه شنبه

 

24

شنبه

 

24

چهارشنبه

 

25

چهارشنبه

 بيمارستان طبس(مديربيمارستان)برگزارشد

25

يكشنبه

 

25

پنجشنبه

 

26

پنجشنبه

 بيمارستان بشرويه(مديربيمارستان)برگزارشد

26

دوشنبه

 

26

جمعه

 

27

جمعه

 

27

سه شنبه

 

27

شنبه

 

28

شنبه

 

28

چهارشنبه

 

28

يكشنبه

 

29

يكشنبه

 

29

پنجشنبه

 

29

دوشنبه

 

30

دوشنبه

 

30

جمعه

 

30

سه شنبه

 

31

سه شنبه

 

31

شنبه

 

31

چهارشنبه

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/18
تعداد بازدید:
713
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal