دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
گزارش توسعه فرابر از سال 1397 تا كنون
/Dorsapax//Data/Sub_29/File/Resize/NewsM_etoolsfile_images-ca5c2db5-a5b6-45dc-994f-a2fe22ddcab4.png سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه (فرابر) بعنوان منبع اصلي ثبت آمار و استخراج گزارشات ازسال 1391 توسط كارشناسان اداره آمار مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه راه اندازي گرديده است.

اداره  آمار دانشگاه با چشم انداز ايجاد يك سيستم جامع آماري به منظور جمع آوري، تجزيه و تحليل،ارائه، تفسير داده ها و مشاوره به گونه اي كه كليه افراد،واحدها و مديران ذينفع در داخل و خارج از دانشگاه بتوانند به راحتي اطلاعاتي پايا،روا،كارا و به روز را در تحقيقات،تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها بكار گيرند در حال فعاليت مي باشد. سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه  (فرابر)بعنوان منبع اصلي ثبت آمار و استخراج گزارشات ازسال 1391 توسط كارشناسان اداره آمار مديريت مي گردد.

ازسال 1397 تا كنون تعداد كاربران جديد تعريف شده 111 كاربر مي باشد .همچنين كارشناسان اداره آمار 15 فرم جديد آماري و 22 فرم اطلاعاتي در اين سامانه طراحي و پياده سازي كرده اند. گزارشات ايجاد شده  جهت استفاده مديران و ذينفعان 1266 گزارش با سرانه مشاده 7 مي باشد.

منبع: اداره آمار تعداد بازدید: 1738 تاریخ درج: 1398/05/01
Powered by DorsaPortal