۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
زمستان
تاریخ به روزرسانی: 1396/04/18
 
 

تقويم زمستان

اسفند

بهمن

دي

نام حوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

نام حوزه

روز

ايام هفته

 

1

شنبه

 

1

پنجشنبه

 

1

سه شنبه

 

2

يكشنبه

 

2

جمعه

 

2

چهارشنبه

 

3

دوشنبه

 

3

شنبه

 

3

پنجشنبه

 

4

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

4

يكشنبه

 

4

جمعه

 

5

چهارشنبه

 

5

دوشنبه

 

5

شنبه

 

6

پنجشنبه

 

6

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

6

يكشنبه

 

7

جمعه

 

7

چهارشنبه

 

7

دوشنبه

 

8

شنبه

 

8

پنجشنبه

 

8

سه شنبه

 بيمارستان وليعصر

9

يكشنبه

 

9

جمعه

 

9

چهارشنبه

 

10

دوشنبه

 

10

شنبه

 

10

پنجشنبه

 

11

سه شنبه

 بيمارستان قاين

11

يكشنبه

 

11

جمعه

 

12

چهارشنبه

 

12

دوشنبه

 

12

شنبه

 

13

پنجشنبه

 

13

سه شنبه

 

13

يكشنبه

 

14

جمعه

 

14

چهارشنبه

 

14

دوشنبه

 

15

شنبه

 

15

پنجشنبه

 

15

سه شنبه

 

16

يكشنبه

 

16

جمعه

 

16

چهارشنبه

 

17

دوشنبه

 

17

شنبه

 

17

پنجشنبه

 

18

سه شنبه

 

18

يكشنبه

 

18

جمعه

 بيمارستان قاين

19

چهارشنبه

 

19

دوشنبه

 

19

شنبه

 

20

پنجشنبه

 

20

سه شنبه

 

20

يكشنبه

 

21

جمعه

 

21

چهارشنبه

 

21

دوشنبه

 

22

شنبه

 

22

پنجشنبه

 بيمارستان قاين

22

سه شنبه

 

23

يكشنبه

 

23

جمعه

 

23

چهارشنبه

 

24

دوشنبه

 

24

شنبه

 

24

پنجشنبه

 

25

سه شنبه

 

25

يكشنبه

 

25

جمعه

 

26

چهارشنبه

 

26

دوشنبه

 بيمارستان قاين(جلسه با مديربيمارستان)

26

شنبه

 

27

پنجشنبه

 

27

سه شنبه

 

27

يكشنبه

 

28

جمعه

 

28

چهارشنبه

 

28

دوشنبه

 

29

شنبه

 

29

پنجشنبه

 

29

سه شنبه

       

30

جمعه

 

30

چهارشنبه

تعداد بازدید: 537
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395840-056     دورنگار: 31635840-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: amar[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal